Aktualności

Sobota i niedziela na wyścigach

5 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Prognozy po­go­dy za­po­wia­da­ją sło­necz­ny week­end. Wycieczka na Tor Służewiec to do­bry po­mysł na week­en­do­wą roz­ryw­kę. W so­bo­tę zo­sta­nie ro­ze­gra­nych osiem go­nitw, a w nie­dzie­lę siedem. 
Przed na­mi ko­lej­ny dni wy­ści­go­we. Spośród 15 go­nitw za­pla­no­wa­nych na ten week­end naj­cie­ka­wiej za­po­wia­da się ry­wa­li­za­cja w go­ni­twach o Nagrodę Irandy (so­bo­ta, godz. 16:20) i Nagrodę Pamira (nie­dzie­la, godz. 15:05). W so­bo­tę wy­da­rze­nie roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 14:00, a w nie­dzie­lę o go­dzi­nie 14:30 i za­koń­czą się oko­ło go­dzi­ny 18:00.
Spośród sied­miu uczest­ni­ków so­bot­nie­go wy­ści­gu o Nagrodę Irandy fa­wo­ry­tem spe­cja­li­stów jest fran­cu­ski Caccini, któ­ry po dru­gim miej­scu w de­biu­cie w świet­nym sty­lu wy­grał go­ni­twy II i I gru­py. Oprócz nie­go w wal­ce o zwy­cię­stwo li­czyć za­pew­ne bę­dą się rów­nież CarneauDacosse.
Ciekawie za­po­wia­da się rów­nież star­cie w go­ni­twie o Nagrodę Pamira. Bieg ten zgro­ma­dził bar­dzo in­te­re­su­ją­cą gru­pę star­szych ara­bów. Ziko, sze­ścio­let­ni der­bi­sta, po­nie­sie naj­niż­szą wa­gę w po­lu (59 kg), co mo­że mieć zna­cze­nie na fi­ni­szu. Jego głów­nym kon­ku­ren­tem w wal­ce o wy­gra­ną bę­dzie za­pew­ne ośmio­let­ni Ussam De Carrere, któ­ry miał uda­ną dru­gą po­ło­wę po­przed­nie­go sezonu.
W so­bot­nie po­po­łu­dnie od­bę­dzie się tak­że in­te­re­su­ją­cy Memoriał Stanisława Sałagaja – naj­pierw świet­ne­go jeźdź­ca, a na­stęp­nie wy­bit­ne­go szko­le­niow­ca, któ­ry sze­ścio­krot­nie wy­bie­ra­ny był Trenerem Roku. Do tej go­ni­twy za­pi­sa­no m. in. czte­ry ara­by, któ­re ma­ją szan­se na wy­stęp w Derby.
Z my­ślą o naj­młod­szych, jak co ty­dzień, przy­go­to­wa­ny zo­sta­nie plac za­baw przy Trybunie II.
Bilety:

  • do stre­fy B w ce­nie 5 zł
  • do stre­fy A w ce­nie 15 zł
  • ro­dzin­ny do stre­fy A (2 do­ro­słych +mi­ni­mum 1 dziec­ko) w ce­nie 25 zł

Bilety do­stęp­ne są w ka­sach w dniu wy­ści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży on­li­ne na www.eventim.pl.
Więcej in­for­ma­cji na stronie i Facebooku.

TorSluzewiec6

fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email