Aktualności

Końska dawka emocji na Partynicach

6 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Już w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 8 ma­ja, dru­gi dzień wy­ści­go­wy – Arabskie Debiuty, start 13:45.

Pierwszy raz w tym se­zo­nie na star­cie po­ja­wią się trzy­let­nie ko­nie arab­skie czy­stej krwi. Po raz pierw­szy rów­nież ry­wa­li­zo­wać bę­dą we Wrocławiu kłu­sa­ki fran­cu­skie, z któ­rych część ści­ga się już od po­cząt­ku ro­ku na za­gra­nicz­nych torach.

Trzyletnie ara­by do­pie­ro za­czy­na­ją wy­ści­go­wą ka­rie­rę i coś wię­cej o ich moż­li­wo­ściach bę­dzie wia­do­mo po pierw­szych star­tach. Ale w staw­ce, ja­ka za­pre­zen­tu­je się w tę nie­dzie­lę na Partynicach, jest kil­ka in­te­re­su­ją­co za­po­wia­da­ją­cych się ko­ni. W trze­ciej go­ni­twie po­bie­gną m.in. bar­dzo do­brze spi­su­ją­ce się na tre­nin­gach Orsten, Esid In ZamourKiyara.

Tak czę­sto, jak w tym ro­ku, kłu­sa­ki tre­no­wa­ne w Polsce jesz­cze nie wy­jeż­dża­ły ści­gać się po­za gra­ni­ca­mi kra­ju. Do koń­ca kwiet­nia 80 ra­zy bie­ga­ły na to­rach w Austrii, Czechach, Niemczech i na Litwie, przy­wo­żąc dzie­więć zwy­cięstw. Kilka z tych ko­ni zo­ba­czy­my w ak­cji na Partynicach. W Memoriale Henryka Stermacha po­bie­gną m.in. Brandy Hornline (wy­gra­ła dwa ra­zy) i Baliverne Buroise (je­den za­gra­nicz­ny triumf). Rywali ma­ją moc­nych – lep­sza od nich w ostat­nią so­bo­tę na Służewcu by­ła Belee Cass, a Voceanowi efek­tow­ne zwy­cię­stwo ode­bra­ła dyskwalifikacja.

Dwie in­ne zwy­cięż­czy­nie z za­gra­ni­cy spo­tka­ją się w czwar­tej go­ni­twie dnia. Serenade du Betz do­rzu­ci­ła wy­gra­ną go­ni­twę na Służewcu, Uxia d’Albret roz­cza­ro­wa­ła dzie­wią­tym miej­scem w sto­li­cy. W do­brej for­mie jest Utah Snob, któ­ra tak­że już w tym ro­ku trium­fo­wa­ła na war­szaw­skim to­rze, nie­źle w Warszawie ra­dzi­li so­bie też po­zo­sta­li uczest­ni­cy gonitwy.

W za­my­ka­ją­cej wro­cław­ski mi­tyng Nagrodzie Ukamayi Verderie po­bie­gnie jesz­cze jed­na z za­gra­nicz­nych trium­fa­to­rek Banga Cass. Gonitwę, ty­le że w kra­ju, wy­grał tak­że w tym ro­ku Art Deco. Groźnym ry­wa­lem mo­że być Crazy Kuryś, je­że­li nie przy­tra­fi mu się dyskwalifikacja.

W pią­tej go­ni­twie, dla czte­ro­let­nich i star­szych ko­ni peł­nej krwi an­giel­skiej, Nechius spró­bu­je się zre­wan­żo­wać Amadorze za mi­ni­mal­ną po­raż­kę w dniu otwar­cia se­zo­nu. Szansę ma tym więk­szą, że po­nie­sie o 4 kg mniej od rywalki.

Print Friendly, PDF & Email