Aktualności

Dzień Francuski i powrót Va Banka na Służewiec

11 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Nadchodzący week­end bę­dzie ob­fi­to­wał w in­te­re­su­ją­ce wy­da­rze­nia. Niedziela bę­dzie Dniem Francuskim – pa­tro­nat nad jed­nym z bie­gów kłu­sa­ków ob­jął am­ba­sa­dor Francji w Polsce – Jego Ekscelencja Pierre Buhler. Również w nie­dzie­lę w go­ni­twie o Nagrodę Golejewka za­pre­zen­tu­je się gwiaz­da ro­dzi­mych wy­ści­gów kon­nych – Va Bank.

Wielu ki­bi­ców z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka na wy­ścig o Nagrodę Golejewka (nie­dzie­la, godz. 18:00), do któ­re­go zgło­szo­ny zo­stał tre­no­wa­ny przez Macieja Janikowskiego, nie­po­ko­na­ny Va Bank. Do naj­po­waż­niej­szych ry­wa­li naj­lep­sze­go ko­nia po­przed­nie­go se­zo­nu za­li­czyć trze­ba je­go ró­wie­śni­ka Tantala, pię­cio­let­nie­go Temperamenta oraz trze­cie­go w Derby Masterpowera.

Czołówka sprin­te­rów bę­dzie na­to­miast ry­wa­li­zo­wać o Nagrodę Jaroszówki (so­bo­ta, godz. 18:00). Specjaliści na zwy­cięz­cę ty­pu­ją ko­goś z dwój­ki Staight AwayKokshe. Fantastycznie za­po­wia­da się tak­że wy­ścig o Nagrodę Kabareta (nie­dzie­la, godz. 15:05) dla czte­ro­let­nich ara­bów. Tutaj fa­wo­ry­tem jest fran­cu­ski Tefkir, któ­ry spek­ta­ku­lar­nie po­ko­nał już w tym se­zo­nie Porywa aż o 8 długości.

Ambasador Francji w Polsce ob­jął pa­tro­na­tem go­ni­twę, w któ­rej spo­tka się więk­szość czo­ło­wych kłu­sa­ków tre­no­wa­nych w Polsce. Wydaje się, że naj­więk­sze szan­se ma­ją nie­zwy­kle dziel­ne Tequila Dance, Ukamaya Verderie oraz nie­obli­czal­na Serenade du Betz, któ­ra je­śli nie ga­lo­pu­je, to wygrywa.

Odwiedzający w nie­dzie­lę stre­fę A bę­dą mie­li moż­li­wość skosz­to­wa­nia fran­cu­skich przy­sma­ków. Na sto­iskach od­naj­dą m.in. pro­duk­ty fran­cu­skich wi­nia­rzy, pie­ka­rzy oraz serowarów.

Zarówno w so­bo­tę, jak i nie­dzie­lę, start pierw­sze­go wy­ści­gu za­pla­no­wa­no na go­dzi­nę 14:30. Z my­ślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne zo­sta­ną pla­ce za­baw: w stre­fie B przy Trybunie II oraz w stre­fie A przy namiocie.

Bilety:

  • do stre­fy B w ce­nie 5 zł
  • do stre­fy A w ce­nie 15 zł
  • ro­dzin­ny do stre­fy A (2 do­ro­słych + mi­ni­mum 1 dziec­ko) w ce­nie 25 zł

Bilety do­stęp­ne są w ka­sach w dniu wy­ści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży on­li­ne na www.eventim.pl

Więcej in­for­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

Fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email