Aktualności

IV Regionalna wystawa koni rasy małopolskiej, huculskiej, śląskiej oraz polski koń zimnokrwisty

11 maja 2016 · Kategoria: Wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,

W imie­niu Małopolskiego Związku Hodowców Koni ser­decz­nie za­pra­sza­my do zgła­sza­nia kla­czy na IV Regionalną wy­sta­wę ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, hu­cul­skiej, ślą­skiej oraz pol­ski koń zim­no­krwi­sty, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 4-​5 czerw­ca 2016 r. w Szczyrzycu.

Poniżej za­miesz­cza­my szcze­gó­ło­we in­for­ma­cję oraz for­mu­larz zgłoszeniowy.

Print Friendly, PDF & Email