Aktualności

Znowu Apokalipsa najlepsza

12 maja 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Podczas roz­gry­wa­nych na te­re­nie Hipodromu Sopot mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów CiC 3* we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego (29 kwiet­nia – 1 ma­ja br.) naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­za­ła się 13-​letnia klacz Apokalipsa M (ParadysAmhara/​Le Voltaire), do­sia­da­na przez Jerzego Krukowskiego (uro­dzo­na i wy­cho­wa­na w Stadninie Koni Moszna).
Nagrodę spe­cjal­ną w imie­niu Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył za­wod­ni­ko­wi Andrzej Derlecki, Prezes Pomorskiego Związku Hodowców Koni.
PZHK w ro­ku olim­pij­skim 2016 ży­czy za­wod­ni­ko­wi, ho­dow­cy oraz wła­ści­cie­lo­wi Apokalipsy dal­sze­go po­myśl­ne­go roz­wo­ju jej ka­rie­ry sportowo-hodowlanej.

fot. Jerzy Krukowski

Print Friendly, PDF & Email