Aktualności

Obowiązkowe próby użytkowości dla klaczy rasy konik polski

17 maja 2016 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni, w wy­ni­ku kon­sul­ta­cji z człon­ka­mi Komisji Księgi Stadnej ko­ni ra­sy Konik Polski i ho­dow­ca­mi tej ra­sy, po­sta­no­wił wpro­wa­dzić dla kla­czy stad­ny­ch ra­sy ko­nik pol­ski obo­wiąz­ko­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wą lub za­przę­go­wą). Zmiany te zo­sta­ły za­ak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Polowa pró­ba użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­wa lub za­przę­go­wa) obo­wią­zy­wać bę­dzie kla­cze stad­ne za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do „Programu hodowli zachowawczej koników polskich” do dzia­łu głów­ne­go (GI) lub do­dat­ko­we­go (GII) od dnia 1.01.2017 r. W cią­gu 4 lat od da­ty wpi­su kla­cze win­ny za­li­czyć z wy­ni­kiem po­zy­tyw­nym w/​w pró­bę.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube