Aktualności

Nagroda Tiumena

20 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

Konie zmie­rzą się na pło­tach, prze­szko­dach i w go­ni­twach płaskich.

Delight My Fire, zwy­cięż­czy­ni ubie­gło­rocz­nej Wielkiej Wrocławskiej, a tak­że kil­ku in­nych uczest­ni­ków naj­więk­szej par­ty­nic­kiej go­ni­twy po­bie­gnie w Nagrodzie Tiumena – ge­ne­ral­nej pró­bie przed Crystal Cup. Liczne staw­ki ko­ni zgro­ma­dzi­ły tak­że po­zo­sta­łe go­ni­twy. Końska daw­ka emo­cji – gwarantowana!
W 14-​konnej staw­ce Nagrody Tiumena są, oprócz wspo­mnia­nej Delight My Fire, in­ne zna­ko­mi­to­ści. Mimir już w tym se­zo­nie po­twier­dził, że bę­dzie się li­czyć w naj­waż­niej­szych prze­szko­do­wych pró­bach, wy­gry­wa­jąc Nagrodę Otwarcia Sezonu. Sztorm pod ko­niec mi­nio­ne­go se­zo­nu wy­grał Velką Slusovicką a w ma­ju te­go ro­ku był dru­gi w Prvomajovej ste­eple­cha­se. Partynicki, nie­po­kor­ny Sang Jang do­sko­na­le roz­po­czął prze­szko­do­wą ka­rie­rę w po­przed­nim se­zo­nie. Z trzech star­tów wy­grał dwa, a raz był dru­gi za Regine, cór­ką słyn­nej Registany. Sokol to do­świad­czo­ny sti­pler, uczest­nik Wielkiej Pardubickiej. W do­rob­ku ma pięć prze­szko­do­wych zwy­cięstw, w tym dwa na to­rach fran­cu­skich. Nechius, in­ny z ko­ni tre­no­wa­nych na Partynicach, wy­grał prze­szko­do­wy de­biut, a w ko­lej­nych star­tach za­wsze pla­so­wał się na płat­nych miej­scach. Dodatkowo na po­cząt­ku te­go se­zo­nu bły­snął for­mą w go­ni­twach płaskich.
Gonitwa z prze­szko­da­mi dla 4-​latków ma w ob­sa­dzie 13 ko­ni. Kilka z nich spo­tka­ło się już pod­czas in­au­gu­ra­cji se­zo­nu. Zwycięsko z tej kon­fron­ta­cji wy­szedł Tamas, ale Zryw, Tasmania, ChangNapastnik by­ły nie­da­le­ko za nim. Do wal­ki o czo­ło­we lo­ka­ty mo­że włą­czyć się Trim, któ­ry świet­nie spi­sy­wał się w go­ni­twach z pło­ta­mi. Ciekawym ko­niem jest Reki, ko­lej­ny z po­tom­ków wiel­kiej Registany, któ­ry ma za so­bą udział w pło­to­wej go­ni­twie G1 we Włoszech.
Dobrze ob­sa­dzo­na jest trze­cia z go­nitw prze­szko­do­wych (11 ko­ni) oraz go­ni­twa z pło­ta­mi (10 ko­ni). A na bież­ni do go­nitw pła­skich ści­gać się bę­dą fol­blu­ty: trzy­let­nie oraz czte­ro­let­nie i star­sze, a tak­że de­biu­tu­ją­ce trzy­let­nie araby.

Serdecznie za­pra­sza­my w nie­dzie­lę, 22 ma­ja, o go­dzi­nie 14:15 na Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice przy ul. Zwycięskiej 2. Wstęp na wy­ści­gi jest bezpłatny!

Print Friendly, PDF & Email