Aktualności

Mazurek nowym prezesem hodowców

23 maja 2016 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Znamy już wy­ni­ki wy­bo­rów na sta­no­wi­sko Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni. Został nim Paweł Mazurek, wie­lo­let­ni ho­dow­ca i dzia­łacz śro­do­wi­ska, nie­gdyś czło­nek ka­dry i re­pre­zen­tant Kraju na Mistrzostwach Świata w dys­cy­pli­nie powożenia.

Na od­by­wa­ją­cym się wła­śnie w Warszawie XXIX Walnym Zjeździe Sprawozdawczo-​Wyborczym PZHK na sta­no­wi­sko pre­ze­sa zgło­szo­no dwie kan­dy­da­tu­ry – Jacka Soborskiego oraz Pawła Mazurka. W wy­ni­ku taj­ne­go gło­so­wa­nia wy­grał ten dru­gi sto­sun­kiem gło­sów 19 do 28.

61-​letni Paweł Mazurek nie krył wzru­sze­nia. Dziękował de­le­ga­tom, ale rów­nież swo­jej ro­dzi­nie, któ­ra wspie­ra­ła go w de­cy­zji kan­dy­do­wa­nia. Dziękował tak­że swe­mu dziad­ko­wi oraz oj­cu, na­uczy­cie­lom i lu­dziom, któ­rzy go wcią­gnę­li w przy­go­dę z hi­po­lo­gią. Złożył gra­tu­la­cje i sło­wa uzna­nia swo­im po­przed­ni­kom, pre­ze­som Andrzejowi Wodzie, Władysławowi Brejcie oraz Zbigniewowi Jaworskiemu. Wyraził wo­lę kon­ty­nu­owa­nia pra­cy na rzecz kon­so­li­da­cji środowiska.

Print Friendly, PDF & Email