Aktualności

Końska dawka emocji dla najmłodszych

30 maja 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,,

Wyścigowa nie­dzie­la na Partynicach peł­na atrak­cji dla najmłodszych!
Dzień Dziecka na Wyścigach – pod ta­ką na­zwą ro­ze­gra­ny zo­stał czwar­ty mi­tyng se­zo­nu na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice. Jako, że by­ło to świę­to naj­młod­szych ki­bi­ców or­ga­ni­za­to­rzy spe­cjal­nie z my­ślą o nich przy­go­to­wa­li sze­reg atrak­cji. Imprezę roz­po­czął mecz koń­skiej pił­ki noż­nej. W roz­gryw­kach udział wzię­li adep­ci jeź­dziec­kie­go rze­mio­sła z Wyższej Szkółki Jazdy do­sia­da­jąc par­ty­nic­kich ku­cy­ków. Maluchy mia­ły rów­nież oka­zję po­ska­kać na eu­ro bun­gee, prze­je­chać się na ka­ru­ze­li we­nec­kiej, spró­bo­wać swo­ich sił na strzel­ni­cy la­se­ro­wej czy po­pły­wać na ro­we­rach wod­nych w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym ba­se­nie. Straż Miejska za­pro­si­ła do kow­boj­skich gier i za­baw oraz za­pre­zen­to­wa­ła po­kaz jaz­dy w sty­lu western.

Akinak z na­gro­dą Komendanta
Nagrodę Komendanta Straży Miejskiej Wrocławia z oka­zji 25 lat w służ­bie spo­łecz­no­ści lo­kal­nej zdo­był Akinak, któ­ry ła­two wy­grał sprin­ter­ską go­ni­twę trzy­let­nich ko­ni peł­nej krwi an­giel­skiej. Do zwy­cię­stwa po­pro­wa­dził go Oskar Cherek, a przy­go­to­wał Emil Zahariev. Nagrody zwy­cięz­com wrę­czył ko­men­dant wro­cław­skiej Straży Miejskiej Zbigniew Słysz.

Vendetta Team
Znakomitą wal­kę na fi­ni­szo­wej pro­stej sto­czy­ły w pierw­szej go­ni­twie kłu­sa­ki ze staj­ni Łukasza Kurysia. Powożony przez swo­je­go tre­ne­ra Asper de Cassandra uciekł ry­wa­lom i z du­żą prze­wa­gą zmie­rzał po, wy­da­wa­ło­by się pew­ne, zwy­cię­stwo. Ale na pro­stej w po­ścig ru­szy­ła Vendetta TeamAgnieszką Malejewską w sul­ce i w sa­mym ce­low­ni­ku oka­za­ła się mi­ni­mal­nie lepsza.

Puchar Militaria.pl
Puchar Militaria.pl zdo­był po pa­sjo­nu­ją­cym po­je­dyn­ku Werteks ze Stadniny Koni Michałów, któ­ry pod Pawłem Pałczyńskim, o krót­ki łeb, wy­prze­dził Nerosa Expo. Zwycięzcę tre­nu­je Michał Borkowski. W de­ko­ra­cji go­ni­twy o Puchar Militaria.pl na­gro­dę wrę­czył dy­rek­tor mar­ke­tin­gu i e-​commerce mar­ki Militaria.pl, pan Tomasz Szulc.

Puchar Mam z Ołtaszyna
Puchar Mam z Ołtaszyna tra­fił do rąk tre­ne­ra Roberta Świątka i ama­zon­ki Kamili Maryniak, któ­ra wraz z Agnieszką Kasperowicz jest współ­wła­ści­ciel­ką Bogini, pierw­szej na ce­low­ni­ku w go­ni­twie dla trzy­let­nich fol­blu­tów, po emo­cjo­nu­ją­cej wal­ce z Iradą.

Na ko­lej­ne go­ni­twy na wro­cław­skim to­rze przyj­dzie nam po­cze­kać do 19 czerw­ca. Jednak war­to. Przed na­mi Ladies Day & Crystal Cup. Wielkie świę­to wy­ści­go­wej ele­gan­cji tra­dy­cyj­nie fe­to­wa­ne przez pa­nie za­kła­da­ją­ce te­go dnia fan­ta­zyj­ne na­kry­cia gło­wy ta­kie jak buj­ne ka­pe­lu­sze czy ko­lo­ro­we fa­scy­na­to­ry. Będzie to rów­nież eli­mi­na­cja Crystal Cup – mię­dzy­na­ro­do­we­go cy­klu go­nitw prze­szko­do­wych ty­pu cross-​country roz­gry­wa­nych na re­no­mo­wa­nych to­rach Europy. Możemy, za­tem spo­dzie­wać się sil­nej re­pre­zen­ta­cji ko­ni i jeźdź­ców z za­gra­ni­cy oraz za­cię­tej ry­wa­li­za­cji. Jak po­ra­dzą so­bie w tym star­ciu ko­nie z Partynic prze­ko­na­my się już za trzy tygodnie.

fot. Tor Partynice

Print Friendly, PDF & Email