Aktualności

Test obcego powożącego – zmiana terminu

30 maja 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Serdecznie za­pra­sza­my ho­dow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na test ob­ce­go po­wo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym kla­czy w Bogusławicach. Test od­bę­dzie się w dniu 9 czerw­ca 2016 r. (czwar­tek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 7:00, a ob­cym po­wo­żą­cym bę­dzie Alicja Chodkiewicz.

UWAGA! Z po­wo­du na­głej ko­niecz­no­ści zmia­ny ter­mi­nu test od­był się 2 czerw­ca 2016. Za po­wsta­łe utrud­nie­nia naj­moc­niej przepraszamy.

Print Friendly, PDF & Email