Aktualności

Banderas znowu najlepszy

2 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Kolejna na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czo­na. Podczas Festiwalu Jeździeckiego Baborówko, któ­ry od­był się 27-​29 ma­ja br., naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li oka­zał się po raz ko­lej­ny Banderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx /​ Jape xx), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko, a do­sia­da­ny przez nie­oce­nio­ne­go na­sze­go wu­ka­ka­wi­stę Pawła Spisaka.
Przypomnijmy, że pa­ra Banderas Spisak cze­ka z pierw­sze­go miej­sca re­zer­wo­we­go na pra­wo star­tu na te­go­rocz­nych Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Jeśli uda się Pawłowi Spisakowi wy­star­to­wać w Brazylii, bę­dzie to dla te­go mło­de­go za­wod­ni­ka już czwar­ta olim­pia­da w je­go ka­rie­rze. Przypomnijmy z du­mą, że za­wsze re­pre­zen­to­wał Polskę na ko­niach ro­dzi­mej hodowli.
W Baborówku na­gro­dę wrę­czał w imie­niu pre­ze­sa PZHK Pawła Mazurka, pre­zes Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni Henryk Święcicki w to­wa­rzy­stwie Tomasza Wiktora, dy­rek­to­ra Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Spisak_Banderas

fot. Katarzyna Lichnowska

Print Friendly, PDF & Email