Aktualności

Dziennikarze na koń!!!

3 czerwca 2016 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie, ·

Już 12 czerw­ca te­go ro­ku od­bę­dą się po raz czwar­ty Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Powożeniu.

Impreza ma cha­rak­ter sportowo-​rekreacyjny i tra­dy­cyj­nie od­bę­dzie się w Jeździeckim Klubie Sportowym Jagodne. Media Driving Cup, bo ta­ka jest peł­na na­zwa przed­się­wzię­cia, jest sta­łym punk­tem w ma­zo­wiec­kim ka­len­da­rzu wy­da­rzeń zwią­za­nych z jeździectwem.
Założeniem jest pro­mo­cja jeź­dziec­twa po­przez ak­tyw­ny udział uczest­ni­ków, któ­ry­mi są przed­sta­wi­cie­le me­diów, zwią­za­nych nie tyl­ko z na­szą bran­żą. Ludzie świa­ta ra­dia, te­le­wi­zji, pra­sy czy Internetu sta­ją te­go dnia w szran­ki, by ry­wa­li­zo­wać o ty­tuł naj­lep­sze­go po­wo­żą­ce­go wśród dziennikarzy.
Zmagania ubar­wio­ne są licz­ny­mi po­ka­za­mi, w któ­rych głów­ny­mi bo­ha­te­ra­mi są ko­nie. Do tej po­ry moż­na by­ło oglą­dać po­ka­zy ko­ni we­stern, ko­ni ujeż­dże­nio­wych, ka­ska­der­skich, sko­ko­wych, po­ny ga­mes, Szkołę Jazdy Karoliny Wajdy, po­ka­zy kłu­sa­ków i za­przę­gów czte­ro­kon­nych. Ale zo­ba­czyć moż­na też wy­stę­py nie zwią­za­ne ze sztu­ką jeź­dziec­ką, lecz z wszyst­kim tym, z czym nasz koń­ski świat się tak do­brze łą­czy. Stałymi go­ść­mi są tu psy pa­ster­skie, pta­ki dra­pież­ne z po­lu­ją­cy­mi so­ko­ła­mi na cze­le, a tak­że psy w po­ka­zach agility.
Konsekwentnie trzy­ma­jąc się ha­sła: „Nie ma jaz­dy bez gwiaz­dy”, co ro­ku go­ści­my zna­ko­mi­to­ści świa­ta kul­tu­ry i sztu­ki. Wielkim wspar­ciem ob­da­rzył im­pre­zę zna­ny ak­tor i ko­niarz Marek Siudym, któ­ry pięk­nie i ze swo­bo­dą przy­bli­ża pu­blicz­no­ści taj­ni­ki sko­ków przez prze­szko­dy. Patronat nad dwie­ma pierw­szy­mi edy­cja­mi MDC ob­jął po­pu­lar­ny dzien­ni­karz spor­to­wy Michał Olszański, któ­ry od wie­lu lat wspie­ra sport osób nie­peł­no­spraw­nych, w tym pa­ra­jeź­dziec­two. Ubiegłoroczne MDC mo­gło po­szczy­cić się obec­no­ścią wśród wi­dow­ni za­słu­żo­ne­go ar­chi­tek­ta i ma­la­rza Andrzeja Grzybowskiego oraz ma­la­rza Andrzeja Novaka-​Zemplińskiego. Wśród ar­ty­stów są rów­nież ta­cy, któ­rzy or­ga­ni­zu­jąc tu wer­ni­sa­że prze­zna­cza­ją swo­je pra­ce na ce­le cha­ry­ta­tyw­ne. Zwycięzcą dwóch edy­cji zo­stał zaś Piotr Górecki, zna­ny wszyst­kim ko­re­spon­dent wo­jen­ny TVP.
Powożenie za­przę­ga­mi kon­ny­mi to dys­cy­pli­na spor­tu o wie­lo­let­niej tra­dy­cji, wy­wo­dzą­ca się z co­dzien­ne­go uży­cia za­przę­gu kon­ne­go, któ­ry był pod­sta­wo­wym środ­kiem trans­por­tu. Można je jed­nak trak­to­wać rów­nież w ka­te­go­riach re­kre­acji, ma ono bo­wiem wie­le za­let, któ­re trud­no od­na­leźć w in­nych dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich. Przede wszyst­kim nie wy­ma­ga wiel­kiej spraw­no­ści fi­zycz­nej, ta­kiej jak np. sko­ki przez prze­szko­dy, a po­zwa­la ko­rzy­stać z wszyst­kich uro­ków jeź­dziec­twa – współ­pra­cy z ko­niem, wspól­nych tre­nin­gów, wy­jaz­dów w te­ren itp. W trak­cie Media Driving Cup w Jagodnem każ­dy mo­że spró­bo­wać przy­jem­no­ści prze­jażdż­ki brycz­ką w prze­pięk­nej wiej­skiej sce­ne­rii i jest już wie­lu ta­kich, któ­rzy roz­po­czę­li swo­ją przy­go­dę z za­przę­ga­mi za­in­spi­ro­wa­ni wy­da­rze­niem w Jagodnem.

tekst: Ireneusz Kozłowski

MPDwP_plakat

fot. ar­chi­wum KS Jagodne

Print Friendly, PDF & Email