Aktualności

Program hodowlany koni rasy małopolskiej

6 czerwca 2016 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło jed­no­li­tą wer­sję programu ho­dow­la­nego koni rasy ma­ło­pol­skiej, uwzględ­nia­ją­cą wszyst­kie do­tych­czas wpro­wa­dzo­ne zmia­ny, jak rów­nież no­we po­praw­ki, do­ty­czą­ce m.in. sta­cjo­nar­ny­ch i al­ter­na­tyw­ny­ch prób dziel­no­ści ogie­rów i kla­czy oraz za­sad ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów. Ponadto za­sto­so­wa­no no­wy po­dział na okre­ślo­ne roz­dzia­ły i za­łącz­ni­ki, a tre­ść nie­któ­ry­ch za­pi­sów zo­sta­ła uprosz­czo­na lub zmo­der­ni­zo­wa­na.

Zgodnie z de­cy­zją MRiRW no­wy pro­gram obo­wią­zu­je od dnia 1 czerw­ca 2016 ro­ku.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube