Aktualności

Gorący weekend na Służewcu

9 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W naj­bliż­szą so­bo­tę i nie­dzie­lę na mi­ło­śni­ków wy­ści­gów kon­nych cze­ka wie­le in­te­re­su­ją­cych go­nitw. W trak­cie dwóch dni ro­ze­gra­nych zo­sta­nie 17 go­nitw, w tym aż 6 imien­nych. Najważniejszymi wy­da­rze­nia­mi bę­dą bie­gi o Nagrodę Iwna i Nagrodę Soliny.
Caccini uwa­ża­ny przez wie­lu by­wal­ców to­ru za jed­ne­go z głów­nych kan­dy­da­tów do zwy­cię­stwa w Derby 2016 na Torze Służewiec (3 lip­ca 2016 r.), zgło­szo­ny ja­ko pierw­szy w hi­sto­rii koń w pol­skim tre­nin­gu do Nagrody Łuku Triumfalnego w Paryżu, po raz pierw­szy w ka­rie­rze zmie­rzy się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę w bie­gu o Nagrodę Iwna (2200 m, godz. 19:05) jed­no­cze­śnie z dwo­ma naj­lep­szy­mi obec­nie ogie­ra­mi der­bo­we­go rocz­ni­ka: BronislavemLangfuhrem.
Ciekawie za­po­wia­da się tak­że go­ni­twa o Nagrodę Soliny (nie­dzie­la, godz. 17:55). Stawka te­go bie­gu wy­da­je się do­syć wy­rów­na­na, dla więk­szo­ści kla­czy bę­dzie to pierw­szy po­waż­ny, dy­stan­so­wy spraw­dzian. Wśród zgło­szo­nych kla­czy po­ja­wi się zwy­cięż­czy­ni na­gród Dżamajki i Wiosennej sil­na Pianoforte, a tak­że re­we­la­cyj­na Finalistka i dy­na­micz­nie fi­ni­szu­ją­ca Novelina, wa­lecz­na Kapryśna oraz cór­ka der­bist­ki InfamiiIron Belle.
Sobotnia go­ni­twa o Nagrodę Errlisa (so­bo­ta, godz. 18:30) dla 3-​letnich ko­ni czy­stej krwi arab­skiej I gru­py zgro­ma­dzi na star­cie czwór­kę zwy­cięz­ców z Warszawy i dwój­kę z Wrocławia.
Początek so­bot­nie­go mi­tyn­gu za­pla­no­wa­no na godz. 14:30, a nie­dziel­ne­go na 15:00.

Bilety:

  • do stre­fy B w ce­nie 5 zł
  • do stre­fy A w ce­nie 15 zł

Bilety do­stęp­ne są w ka­sach w dniu wy­ści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży on­li­ne na www.eventim.pl.
Z my­ślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne zo­sta­ną pla­ce za­baw (w stre­fie B przy Trybunie II oraz w stre­fie A przy namiocie).
Więcej in­for­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email