Aktualności

Próba dzielności klaczy

10 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Informujemy, że dwu­dnio­wa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych, koń­czą­ca sta­cjo­nar­ny 60-​dniowy tre­ning za­przę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach roz­pocz­nie się w dniu 16 czerw­ca (czwar­tek) o godz. 11:00.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email