Aktualności

Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Bielice

13 czerwca 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ras szlachetnych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 100-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu wierz­cho­wym w ZT Bielice. Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 19-​20 czerwca.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email