Aktualności

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

13 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Obawy do­ty­czą­ce pol­skich ar­de­nów na tle ko­ni z po­zo­sta­łych kra­jów oka­za­ły się ni­czym nie uza­sad­nio­ne. Mimo, iż Polska Księga Stadna ist­nie­je do­pie­ro 3 la­ta, na­si ho­dow­cy ma­ją bar­dzo do­bre ko­nie ni­czym nie ustę­pu­ją­ce fran­cu­skim czy szwedz­kim. Podczas mi­nio­ne­go week­en­du na Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich oce­nio­nych zo­sta­ło 41 ko­ni w 4 kla­sach z 5 kra­jów Europy. 
W kla­sie kla­czek 2-​letnich wy­gra­ła szwedz­ka ar­den­ka Viola, a naj­lep­sza pol­ska klacz Kasja hod. Jarosława Wolaka za­ję­ła 3 miejsce.
W kla­sie kla­czy 3-​letnich wy­gra­ła pol­ska Vulcana hod. Andrzeja Ślepowrońskiego, a wi­ce­czem­pion­ką zo­sta­ła klacz z Francji. W kla­sie ogie­rów dwu­let­nich naj­lep­szy oka­zał się kasz­ta­no­wa­ty re­pre­zen­tant ksie­gi fran­cu­skiej na­to­miast pol­ski ogier zo­stał wi­ce­cze­czem­pio­nem. Ostatnia kla­sa to ogie­ry do­ro­słe i tu­taj ko­lej­ność wy­pa­dła na­stę­pu­ja­co: I m-​ce Massiv ze Szwecji, II m-​ce Eliot De L’halvigne z Luksemburga, a III m-​ce Perkoz z Polski.
Szczegółowe wy­ni­ki przed­sta­wia­ją się na­stę­pu­ją­co: Protokół
Wszystkim ho­dow­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my dal­szych sukcesów!

ketrzyn

Więcej o Czempionacie:

Print Friendly, PDF & Email