Aktualności

Polskie ardeny błyszczały w Kętrzynie!

13 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Obawy do­ty­czą­ce pol­ski­ch ar­de­nów na tle ko­ni z po­zo­sta­ły­ch kra­jów oka­za­ły się ni­czym nie uza­sad­nio­ne. Mimo, iż Polska Księga Stadna ist­nie­je do­pie­ro 3 la­ta, na­si ho­dow­cy ma­ją bar­dzo do­bre ko­nie ni­czym nie ustę­pu­ją­ce fran­cu­skim czy szwedz­kim. Podczas mi­nio­ne­go week­en­du na Międzynarodowym Czempionacie Koni Ardeńskich oce­nio­ny­ch zo­sta­ło 41 ko­ni w 4 kla­sa­ch z 5 kra­jów Europy. 
W kla­sie kla­czek 2-​letnich wy­gra­ła szwedz­ka ar­den­ka Viola, a naj­lep­sza pol­ska kla­cz Kasja hod. Jarosława Wolaka za­ję­ła 3 miej­sce.
W kla­sie kla­czy 3-​letnich wy­gra­ła pol­ska Vulcana hod. Andrzeja Ślepowrońskiego, a wi­ce­czem­pion­ką zo­sta­ła kla­cz z Francji. W kla­sie ogie­rów dwu­let­ni­ch naj­lep­szy oka­zał się kasz­ta­no­wa­ty re­pre­zen­tant ksie­gi fran­cu­skiej na­to­mia­st pol­ski ogier zo­stał wi­ce­cze­czem­pio­nem. Ostatnia kla­sa to ogie­ry do­ro­słe i tu­taj ko­lej­no­ść wy­pa­dła na­stę­pu­ja­co: I m-​ce Massiv ze Szwecji, II m-​ce Eliot De L’halvigne z Luksemburga, a III m-​ce Perkoz z Polski.
Szczegółowe wy­ni­ki przed­sta­wia­ją się na­stę­pu­ją­co: Protokół
Wszystkim ho­dow­com ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my dal­szy­ch suk­ce­sów!

ketrzyn

Więcej o Czempionacie:

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube