Aktualności

Honoru gospodarzy bronił Wibaro

14 czerwca 2016 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Pięknie je­chał Kamil Grzelczyk par­kur nie­dziel­ne­go Grand Prix na CSIO 5* w Sopocie. Pięknie po­ko­ny­wał ko­lej­ne trud­ne za­da­nia i se­kwen­cje prze­szkód. Pięknie, z du­żym wy­czu­ciem, świa­do­mie – wszyst­ko za spra­wą wspa­nia­łe­go si­we­go wa­ła­cha Wibaro, któ­ry dum­nie bro­nił ho­no­ru ro­dzi­mej ho­dow­li. Po uda­nym week­en­dzie w Poznaniu te­raz wy­śmie­ni­cie ska­kał w Sopocie, ten nasz 9-​letni wa­łach Wibaro sp (po Balou du Rouet od Wiagra /​ Graf Quidam, ho­dowli Mariana Skopa, wła­sno­ści Bogdana Kuchejdy). Gdyby nie prze­szko­da wod­na, osta­tecz­nie sko­czo­na, lecz ze stra­tą 4 pkt. kar­nych, mie­li­by­śmy re­pre­zen­tan­ta w fi­na­ło­wej roz­gryw­ce. Niestety tym ra­zem za­bra­kło odro­bi­ny szczę­ścia, ale i tak wy­nik na­le­ży uznać za god­ny od­no­to­wa­nia suk­ces pol­skiej pa­ry. Stąd na­le­ża­ła im się na­gro­da spe­cjal­na pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni, któ­rą wrę­czył Krzysztof Kierzek, czło­nek Prezydium PZHK.

fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email