Aktualności

Ladies Day na Partynicach

17 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi, ·

Już w nie­dzie­lę Wrocław za­de­biu­tu­je w Crystal Cup – eu­ro­pej­skim cy­klu wy­ści­gów kon­nych. Będzie to rów­nież trze­cia edy­cja Ladies Day. Na Partynicach za­roi się od kapeluszy!

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice, po raz pierw­szy w hi­sto­rii, ro­ze­gra­na zo­sta­nie go­ni­twa Crystal Cup. Wrocław do­łą­czy tym sa­mym do mię­dzy­na­ro­do­we­go cy­klu go­nitw prze­szko­do­wych ty­pu cross co­un­try roz­gry­wa­nych na naj­więk­szych to­rach Europy. Do tej po­ry w ra­mach roz­gry­wek pu­cha­ro­wych ko­nie ści­ga­ły się m.in. we Francji, Irlandii, Szwajcarii, Belgii, Włoszech, Czechach oraz Wielkiej Brytanii. Tym ra­zem zmie­rzą się tak­że w Polsce. Będzie to za­tem do­sko­na­ła oka­zja by prze­ko­nać się, w któ­rym miej­scu znaj­du­ją się na­sze wy­ści­gi i ile pra­cy trze­ba by do­łą­czyć do gro­na najlepszych.
Wrocławski de­biut bę­dzie miał wy­jąt­ko­wą opra­wę. Niedzielny mi­tyng to ko­lej­na, trze­cia już, edy­cja Ladies Day. Ubiegłe la­ta po­ka­za­ły, że kla­sycz­ne świę­to wy­ści­go­wej ele­gan­cji przy­pa­dło miesz­kań­com do gu­stu. Wrocławianki udo­wod­ni­ły, iż do­sko­na­le po­tra­fią ba­wić się wy­ści­go­wą mo­dą. Na Partynicach za­ro­iło się od fan­ta­zyj­nych na­kryć gło­wy, ko­lo­ro­wych ka­pe­lu­szy i sty­lo­wych fa­scy­na­to­rów. W tym ro­ku or­ga­ni­za­to­rzy li­czą, iż bę­dzie po­dob­nie. Zwłaszcza, że jak przy­sta­ło na Ladies Day, im­pre­za bę­dzie ob­fi­to­wać w atrak­cje dla pań. Na wro­cław­skim hi­po­dro­mie za­go­ści jed­no z naj­więk­szych wy­da­rzeń mo­do­wych w Polsce. W ra­mach Fashion Meeting Style po­nad 30 nie­za­leż­nych pro­jek­tan­tów za­pre­zen­tu­je swo­je uni­kal­ne ko­lek­cje w ple­ne­ro­wym showroom’ie. Panie bę­dą mia­ły rów­nież oka­zje sko­rzy­stać z dar­mo­wych po­rad sty­li­stek, któ­re pod­po­wie­dzą naj­now­sze tren­dy. W prze­rwie po­mię­dzy go­ni­twa­mi zo­ba­czy­my rów­nież dwa po­ka­zy mo­dy. Swoje pro­po­zy­cje za­pre­zen­tu­ją m.in. Natascha Pavluchenko, Emc Studio czy Oktopus.

Crystal Cup
Niklas Loven ze Szwecji, Irlandczyk Chris Timmons, kil­ku czo­ło­wych dżo­ke­jów z Czech i Paweł Pałczyński z Partynic – to jeź­dziec­ka ob­sa­da pierw­szej w Polsce go­ni­twy Crystal Cup. Na dy­stan­sie 5500 me­trów po­wal­czą zna­ko­mi­te ko­nie z Czech i Polski. Do po­dzia­łu jest pu­la 172.000 zł. Mocną staw­kę zgło­si­li na­si po­łu­dnio­wi są­sie­dzi. Delight My Fire to ubie­gło­rocz­na zwy­cięż­czy­ni Wielkiej Wrocławskiej. Pojedzie na niej szwedz­ki mistrz prze­szkód Niklas Loven. Sergeant Thunder, od kie­dy jest w cze­skim tre­nin­gu nie do­znał po­raż­ki. Na Partynicach w do­brym sty­lu wy­grał Nagrodę Tiumena. Pokonał w niej kil­ku obec­nych kon­ku­ren­tów z Crystal Cup, m.in. zwy­cięz­cę Velkej Slusovickej – Sztorma. Obu ko­ni do­sia­da­ją zna­ko­mi­ci cze­scy spe­cja­li­ści od prze­szkód Marek StromskyMarcel Novak. Z dłu­gim dy­stan­sem i trud­ny­mi kro­so­wy­mi prze­szko­da­mi zmie­rzy się tak­że czwór­ka ko­ni re­pre­zen­tu­ją­cych pol­skie staj­nie. A do­kład­niej – par­ty­nic­kie. Mankind po do­brym roz­po­czę­ciu te­go­rocz­ne­go se­zo­nu w nie­miec­kim Krefeld, tyl­ko mi­ni­mal­nie prze­grał wro­cław­ską Nagrodę Otwarcia Sezonu. W nie­dzie­lę do­sią­dzie go Chris Timmons z Irlandii, oj­czy­zny go­nitw prze­szko­do­wych. Szybki i zwin­ny Sang Jang ma w sio­dle Dusana Andresa, je­dy­ne­go współ­cze­sne­go dżo­ke­ja w Czechach, któ­ry wy­grał Derby i Wielką Pardubicką. Przeszkodową czem­pion­kę czte­ro­lat­ków sprzed dwóch lat Negro Czaczę po­pro­wa­dzi Paweł Pałczyński, a ubie­gło­rocz­nej wi­ce­czem­pion­ki Daisy Love do­sią­dzie Rostislav Bens.
Specjalnie na Crystal Cup przy­go­to­wa­ne zo­sta­ły dwie no­we prze­szko­dy, bar­dzo trud­ne i nie­zwy­kle wi­do­wi­sko­we – ziem­na, czy­li tzw. ban­kiet oraz wod­na w po­sta­ci sta­wu do przegalopowania.

Równie cie­ka­wie
Oprócz go­ni­twy pu­cha­ro­wej Crystal Cup w nie­dzie­lę zo­ba­czy­my jesz­cze sześć bie­gów. Z pew­no­ścią koń­skiej daw­ki emo­cji do­star­czy czwar­te star­cie. Międzynarodowa go­ni­twa prze­szko­do­wa o Puchar Max Fliz roz­gry­wa­na na dy­stan­sie 3600 me­trów. Konie ta­kie jak Narol, Zryw, Tasmania czy Herbatka ozna­cza­ją, iż za­cię­ta wal­ka mo­że to­czyć się do sa­me­go ce­low­ni­ka. Niemniej cie­ka­wie za­po­wia­da­ją się go­ni­twy o Puchar BMW Inchcape Motor Wrocław. Czteroletnie ko­nie zmie­rzą się na dy­stan­sie 1600 me­trów. Również czte­ro­lat­ki po­wal­czą o Puchar Militaria.pl w mię­dzy­na­ro­do­wej go­ni­twie pło­to­wej. Konie bę­dą mia­ły do po­ko­na­nia dy­stans 3600 metrów.
W nie­dzie­lę nie za­brak­nie atrak­cji dla naj­młod­szych. Będzie oka­zja do prze­jażdż­ki na ku­cy­kach Wyższej Szkółki Jazdy – Partynice oraz spo­tka­nia z wy­ści­go­wy­mi ma­skot­ka­mi. W stre­fie ma­lu­chów cze­kać bę­dą dmu­cha­ne zam­ki, wod­ny zor­bing, ka­ru­ze­la we­nec­ka, ro­wer­ki wod­ne oraz piasz­czy­sta pla­ża z leżakami.
Serdecznie zapraszamy!

Niedziela, 19 czerw­ca, go­dzi­na 13:45. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice, ul. Zwycięska 2.

Wstęp Wolny!

Print Friendly, PDF & Email