Aktualności

Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeżdżeniu 2016

17 czerwca 2016 · Kategoria: MŚMK, Ujeżdżenie, ·

W tym ro­ku MŚMK w ujeż­dże­niu zo­sta­ną ro­ze­gra­ne w Ermelo-​centrum tre­nin­go­wym KWPN w dniach 28-31.07. Zawody te roz­gry­wa­ne są w ka­te­go­riach 5, 6 i 7-​letnich, po­nad­to or­ga­ni­zo­wa­ne są tak­że kon­kur­sy dla ogie­rów uzna­nych. Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych od­sy­ła­my do ma­te­ria­łów na­de­sła­nych przez WBFSH za­miesz­czo­nych poniżej.

Print Friendly, PDF & Email