Aktualności

Ponownie zimnuchy w Kętrzynie!

22 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Za na­mi już kil­ka pięk­nych wy­da­rzeń ho­dow­la­nych z koń­mi zim­no­krwi­sty­mi: w ma­ju od­był się kra­jo­wy czem­pio­nat so­kól­ski, w czerw­cu mię­dzy­na­ro­do­wy czem­pio­nat ko­ni ar­deń­skich oraz czem­pio­nat ko­ni sztum­skich. W okrę­gach prze­pro­wa­dzo­no sze­reg wy­staw o za­się­gu wo­je­wódz­kim. Pozostał nam już tyl­ko ten szcze­gól­ny, wy­cze­ka­ny, kul­to­wy: Młodzieżowy Czempionat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty, któ­ry tra­dy­cyj­nie od­bę­dzie się w Stadzie Ogierów w Kętrzynie w dniach 23-​24 lip­ca br. Podczas czem­pio­na­tu prze­pro­wa­dzo­na bę­dzie rów­nież spe­cja­li­stycz­na wy­sta­wa ko­ni ra­sy ar­den polski.

Konie pre­zen­to­wa­ne bę­dą w gru­pach wie­ko­wych rocz­nia­ków i dwu­lat­ków z po­dzia­łem na płeć. Ocena od­bę­dzie się w so­bo­tę, czy­li pierw­sze­go dnia czem­pio­na­tu, w nie­dzie­lę zaś prze­wi­dzia­na jest de­ko­ra­cja czem­pio­nów oraz po­ka­zy konne.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z re­gu­la­mi­na­mi dla koni pkzard.pol.

Zgłoszenia przyj­mo­wa­ne są do 5 lip­ca br!

Zapraszamy ser­decz­nie!

IMGP0560

Print Friendly, PDF & Email