Aktualności

Czerwcowy weekend na Służewcu

27 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W ostat­ni week­end czerw­ca na Torze Służewiec ro­ze­gra­ne zo­sta­ną trzy wy­ści­gi po­za­gru­po­we dla ko­ni czy­stej krwi arab­skiej o na­gro­dy Janowa, Kurozwęk i Europejczyka. Publiczność po raz pierw­szy w se­zo­nie bę­dzie mo­gła zo­ba­czyć w ak­cji dwu­let­nie fol­blu­ty, któ­re spo­tka­ją się w trzech go­ni­twach, w tym dwóch o Nagrodę Próbną.

Dziewięć spo­śród 12 ko­ni zgło­szo­nych do arab­skie­go Derby sta­nie na star­cie wy­ści­gu o Nagrodę Janowa (nie­dzie­la, godz. 17:55). Zabraknie je­dy­nie Feresa, OkimyTerriora. Wszystkie ko­nie po raz pierw­szy po­bie­gną na tak dłu­gim dy­stan­sie – 2600 m. Bardzo in­te­re­su­ją­co za­po­wia­da się tak­że go­ni­twa o Nagrodę Kurozwęk (nie­dzie­la, godz. 16:45).

Ostatni week­end czerw­ca to rów­nież po­czą­tek ry­wa­li­za­cji dwu­lat­ków. W nad­cho­dzą­cą dwud­niów­kę od­bę­dą się trzy go­ni­twy dla mło­dych fol­blu­tów. Do wy­ści­gów o Nagrody Próbne (so­bo­ta, godz. 17:55 oraz nie­dzie­la, godz. 16:10) zgło­szo­no po 8 koni.

Początek mi­tyn­gów za­pla­no­wa­no na godz. 15:00.

Bilety:

  • do stre­fy B w ce­nie 5 zł
  • do stre­fy A w ce­nie 15 zł

Bilety do­stęp­ne są w ka­sach w dniu wy­ści­go­wym oraz w przed­sprze­da­ży on­li­ne na www.eventim.pl

Z my­ślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­ne zo­sta­ną pla­ce za­baw (w stre­fie B przy Trybunie II oraz w stre­fie A przy namiocie).

Więcej in­for­ma­cji na www.torsluzewiec.plFacebooku.

fot. Tor Służewiec

fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email