Aktualności

Święto Konia Arabskiego i Pride of Poland 2016

27 czerwca 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa:

W ma­low­ni­czej sce­ne­rii, na te­re­nie Stadniny w Janowie Podlaskim, już nie­ba­wem mieć bę­dzie miej­sce nie­zwy­kle spek­ta­ku­lar­ne i je­dy­ne w Europie wy­da­rze­nie pre­zen­tu­ją­ce naj­wyż­szej kla­sy ko­nie arab­skie po­cho­dzą­ce ze zna­nych li­nii oraz ro­dów. Wszystko za spra­wą trwa­ją­ce­go aż pięć dni Święta Konia Arabskiego, któ­re od­bę­dzie się w dniach 12-​16 sierp­nia. 14 sierp­nia to­wa­rzy­szyć mu bę­dzie naj­bar­dziej pre­sti­żo­wa au­kcja Pride of Poland.

Organizatorem Święta Konia Arabskiego oraz au­kcji Pride of Poland jest naj­star­sza w na­szym kra­ju stad­ni­na pań­stwo­wa w Janowie Podlaskim. Przy wspar­ciu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich przy­go­to­wa­ne jest to nie­zwy­kle wi­do­wi­sko­we i bu­dzą­ce wie­le po­zy­tyw­nych emo­cji wy­da­rze­nie. Sukces pię­cio­dnio­we­go świę­ta de­dy­ko­wa­ne­go mi­ło­śni­kom ko­ni arab­skich za­le­ży od szcze­gól­nej sta­ran­no­ści na eta­pie przy­go­to­wań. Staranność ta wy­ni­ka to nie tyl­ko z roz­ma­chu i bo­ga­te­go pro­gra­mu wy­da­rzeń to­wa­rzy­szą­cych. Organizacja tak wiel­kiej im­pre­zy jest skom­pli­ko­wa­nym przed­się­wzię­ciem lo­gi­stycz­nym. Dlatego każ­dy dzień har­mo­no­gra­mu prac jest pre­cy­zyj­nie za­pla­no­wa­ny. Praca wy­ma­ga nie tyl­ko za­an­ga­żo­wa­nia, ale też wie­dzy, do­świad­cze­nia i profesjonalizmu.

Święto Konia Arabskiego oraz to­wa­rzy­szą­ca mu au­kcja Pride of Poland to naj­waż­niej­sze wy­da­rze­nie dla wszyst­kich, któ­rzy za­wo­do­wo zwią­za­ni są z ho­dow­lą ko­ni arab­skich. To rów­nież spo­tka­nie z naj­pięk­niej­szy­mi koń­mi tej ra­sy na świe­cie, któ­re po­cho­dzą z trzech stad­nin pań­stwo­wych w Janowie Podlaskim, Michałowie oraz Białce, a tak­że ze stad­nin pry­wat­nych. Miejsca te sły­ną z te­go, iż dba­ją o naj­cen­niej­szy ma­te­riał ho­dow­la­ny i za­cho­wa­nie waż­nych li­nii oraz ro­dów. Co ro­ku wy­da­rze­nie od­wie­dza­ją kup­cy z ca­łe­go świa­ta, któ­rzy li­cy­tu­ją za­wrot­ne su­my za naj­wspa­nial­sze okazy.

W po­ło­wie sierp­nia do Janowa przy­ja­dą wy­bit­ni znaw­cy ko­ni arab­skich oraz wła­ści­cie­le naj­więk­szych świa­to­wych stad­nin, któ­rzy mo­gą być pew­ni, iż za­pre­zen­to­wa­ne pod­czas au­kcji Pride of Poland ogier i kla­cze bę­dą zna­ko­mi­tą pro­po­zy­cją na wzbo­ga­ce­nie po­ten­cja­łu na­wet naj­bar­dziej roz­wi­nię­tej ho­dow­li. Do na­by­cia bę­dą oka­zy o okre­ślo­nych wła­ści­wo­ściach, wie­ku i uro­dzie. W au­kcji Pride of Poland weź­mie udział 30 ko­ni, w Summer Sale 25. Wśród li­cy­to­wa­nych kla­czy znaj­dą się m.in. All Jezeera, mło­da klacz, przed któ­rą do­pie­ro otwie­ra­ją się per­spek­ty­wy zna­czą­cych, świa­to­wych  suk­ce­sów. Sefora, czem­pion­ka Polski Klaczy Młodszych, Esparta, świe­ża wi­ce­czem­pion­ka Klaczy Starszych. Bardzo do­brze za­po­wia­da się rów­nież bia­łec­ka Perforia. Grono wy­mie­nio­nych kla­czy wzbo­ga­ca je­dy­ny w tym ro­ku ogier – Alert. Ten koń po­sia­da w do­rob­ku osią­gnię­cia po­ka­zo­we, spor­to­we, jest też war­to­ścio­wym re­pro­duk­to­rem. Pełna li­sta ko­ni oraz ich szcze­gó­ło­wy opis do­stęp­ne są na stro­nie www.prideofpoland.com.

Stadnina w Janowie Podlaskim fot. Ewa Imielska-Hebda

Stadnina w Janowie Podlaskim
fot. Ewa Imielska-​Hebda

fot. Ewa Imielska-​Hebda

fot. Marta Baranowska

fot. Sylwia Iłeda

Print Friendly, PDF & Email