Aktualności

Wspomnienie z Kętrzyna

28 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­sty­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu z dru­gie­go dnia Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich, w któ­rym pre­zen­to­wa­ne są po­ka­zy kon­ne oraz ofi­cjal­na czę­ść: de­fi­la­da i de­ko­ra­cja czem­pio­nów oraz fil­mów z po­szcze­gól­ny­ch ka­te­go­rii.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez pa­na Tadeusza Baranieckiego.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube