Aktualności

Wspomnienie z Kętrzyna – relacja filmowa

28 czerwca 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych ser­decz­nie za­pra­sza­my do obej­rze­nia fil­mu z dru­gie­go dnia Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich, w któ­rym pre­zen­to­wa­ne są po­ka­zy kon­ne oraz ofi­cjal­na część: de­fi­la­da i de­ko­ra­cja czem­pio­nów oraz fil­mów z po­szcze­gól­nych kategorii.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Print Friendly, PDF & Email