Aktualności

Spisak i Banderas górą!

29 czerwca 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Na za­koń­czo­nych w ostat­nią nie­dzie­lę mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dach WKKW ran­gi CICO3* roz­gry­wa­nych w Strzegomiu pa­ra Paweł Spisak i wa­łach Banderas sp po­twier­dzi­ła swo­ją do­sko­na­łą for­mę. Po bar­dzo uda­nej pró­bie ujeż­dże­nia, na­stęp­nie po­ko­na­nym na czy­sto kro­sie (nie­ste­ty z ma­łym spóź­nie­niem), w fi­na­ło­wym kon­kur­sie sko­ków upla­so­wa­ła się w czo­łów­ce. Tym sa­mym 9-​letni Banderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx /​ Jape xx), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko, oka­zał się naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li. W do­wód uzna­nia na­gro­dę spe­cjal­ną Polskiego Związku Hodowców Koni wrę­czył za­wod­ni­ko­wi sam pan pre­zes Paweł Mazurek.

Tak mi­łym oko­licz­no­ściom pi­kan­te­rii do­da­je fakt, iż jest re­al­na szan­sa na start Pawła SpisakaBanderasa sp na let­nich Igrzyskach Olimpijskich w bra­zy­lij­skim Rio. Dla te­go jesz­cze dość mło­de­go za­wod­ni­ka by­ła­by to już czwar­ta olim­pia­da, szczę­śli­wie za każ­dym ra­zem przy współ­udzia­le ko­ni ro­dzi­mej ho­dow­li. Gratulujemy i trzy­ma­my kciuki.

fot. Katarzyna Broda

Print Friendly, PDF & Email