Aktualności

Gala Derby na warszawskim Służewcu

30 czerwca 2016 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa: ,

W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 3 lip­ca, od­bę­dzie się na Torze Służewiec naj­bar­dziej pre­sti­żo­we, obok roz­gry­wa­nej je­sie­nią Wielkiej Warszawskiej, wy­da­rze­nie se­zo­nu wy­ści­gów kon­nych w Polsce – Derby o Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu oprócz spor­to­wych emo­cji na go­ści to­ru cze­kać bę­dzie wie­le atrakcji.

Gala_Derby2016

Gonitwa o Błękitną Wstęgę (Derby), roz­gry­wa­na w kon­ku­ren­cji trzy­let­nich ko­ni peł­nej krwi an­giel­skiej na dy­stan­sie 2400 m, rok­rocz­nie przy­cią­ga na tor tłu­my war­sza­wia­ków. W tym ro­ku zgło­szo­no do niej 14 wierz­chow­ców (11 ogie­rów i 3 kla­cze). Suma na­gród wy­no­si 175 000 zł (100 tys. zł za pierw­sze miejsce).
Zeszłoroczny zwy­cięz­ca Derby, trój­ko­ro­no­wa­ny, nie­po­ko­na­ny Va Bank, wy­stą­pi w nie­dzie­lę w go­ni­twie o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego i sta­nie przed szan­są od­nie­sie­nia 10. zwy­cię­stwa w ka­rie­rze. Warto wspo­mnieć, że Va Bank uległ tyl­ko Robertowi Lewandowskiemu w ple­bi­scy­cie Ikona Sportu 2015 ser­wi­su sport.pl.
Podczas nie­dziel­nej Gali Derby, któ­ra roz­pocz­nie się o godz. 14:00, ro­ze­gra­nych zo­sta­nie w su­mie 9 go­nitw. Oprócz Derby (2400 m, godz. 17:45) i go­ni­twy o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego (2600 m, godz. 16:45) war­to zwró­cić uwa­gę tak­że na Memoriał Fryderyka Jurjewicza (1600 m, godz. 18:30) i Nagrodę Novary (2000 m, godz. 19:00).
W tym dniu od­bę­dzie się rów­nież tra­dy­cyj­ny kon­kurs dla pań na naj­pięk­niej­szy ka­pe­lusz. Co ro­ku pa­nie prze­ści­ga­ją się w fan­ta­zyj­nych na­kry­ciach gło­wy, któ­re są do­dat­ko­wą atrak­cją te­go dnia.
Z my­ślą o naj­młod­szych przy­go­to­wa­na zo­sta­nie spe­cjal­na stre­fa, w któ­rej bę­dą mia­ły moż­li­wość po­jeź­dzić na ka­ru­ze­li, po­ska­kać na mini-​bungee, wspiąć się na ścian­kę czy po­jeź­dzić na kucykach.
Na Służewiec moż­na do­stać się ko­mu­ni­ka­cją miej­ską, szcze­gól­nie do­god­ny jest au­to­bus li­nii 300, kur­su­ją­cy w dni wy­ści­go­we mie­dzy sta­cją Metro Wilanowska a Torem Służewiec co 30-​35 mi­nut. Można wy­brać się tak­że ro­we­rem lub sa­mo­cho­dem (wjazd od uli­cy Puławskiej 266).
Bilet do stre­fy B kosz­tu­je 12 zł. Dzieci do 13 ro­ku ży­cia wcho­dzą na tor bez­płat­nie. Bilety moż­na ku­pić na eventim.pl lub w ka­sach w dniu wydarzenia.

IMG_9940

fot. Tor Służewiec

Print Friendly, PDF & Email