Aktualności

Zawody jeździeckie na plaży, jakich jeszcze nie było!

5 lipca 2016 · Kategoria: Cavaliada, Powożenie, Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, ·

W dniach 7-​10 lip­ca na ko­ło­brze­skiej pla­ży od­bę­dą się mię­dzy­na­ro­do­we za­wo­dy kon­ne CAVALIADA Summer Jumping.  Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że bę­dzie­my świad­ka­mi nie­zwy­kłe­go spor­to­we­go wi­do­wi­ska. Jeszcze ni­gdy, pod­czas żad­nych za­wo­dów kon­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w Polsce, hi­po­drom nie był zlo­ka­li­zo­wa­ny tak bli­sko mo­rza, na sa­mej plaży.

Zawodom to­wa­rzy­szyć bę­dą tar­gi ak­ce­so­riów jeź­dziec­kich i sprzę­tu jeź­dziec­kie­go. Organizatorzy ser­decz­nie za­pra­sza­ją ca­łe ro­dzi­ny. Nie za­brak­nie bo­wiem atrak­cji i dla dzie­ci. Oprócz kon­kur­sów wy­ści­gów na ku­cach, w któ­rych zmie­rzą się naj­młod­si za­wod­ni­cy, prze­wi­dzia­no tak­że ani­ma­cje w Strefie Dziecka. Cavaliada Summer Jumping to nie tyl­ko kon­kur­sy sko­ków przez prze­szko­dy, wraz ze szcze­gól­nie lu­bia­nym przez pu­blicz­ność kon­kur­sem Potęgi Skoku, pod­czas któ­re­go jeź­dziec­kie pa­ry (czy­li koń i jeź­dziec) po­ko­nać mu­szą prze­szko­dy cza­sem ma­ją­ce i wy­so­kość dwóch me­trów. Na przy­kład, w nie­dzie­lę bę­dzie­my mie­li oka­zję zo­ba­czyć wspa­nia­łe po­łą­cze­nie wi­do­wi­ska i tech­nicz­nej pre­cy­zji, czy­li kon­kurs do­wol­ny w ujeż­dże­niu, pod­czas któ­re­go za­wod­ni­cy bę­dą wal­czyć pre­zen­tu­jąc wła­sną cho­re­ogra­fię, do akom­pa­nia­men­tu do­bra­nej przez sie­bie mu­zy­ki. Niewątpliwą atrak­cją bę­dą rów­nież po­ka­zy człon­ków gru­py akro­ba­tycz­nej Horseman Team.

W trak­cie za­wo­dów zo­sta­nie ro­ze­gra­nych dzie­więt­na­ście kon­kur­sów, w tym dwa­na­ście ma­ją­cych ran­gę CSI2* – dwa z nich li­czyć się bę­dą do pre­sti­żo­wych Longines Rankings.

Nikt chy­ba się też nie spo­dzie­wał, że de­biu­tu­ją­ce w jeź­dziec­kim ka­len­da­rzu za­wo­dy przy­cią­gną za­wod­ni­ków z aż czte­rech kon­ty­nen­tów i 12 państw. Nad try­bu­na­mi po­wie­wać bę­dą fla­gi: Argentyny, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kirgistanu, Łotwy, Litwy, Meksyku, Polski, Hiszpanii, Szwecji, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. W wy­jąt­ko­wej nad­mor­skiej sce­ne­rii wy­star­tu­je 112 za­wod­ni­ków na 228 ko­niach. Nie za­brak­nie oczy­wi­ście jeźdź­ców z pol­skiej czo­łów­ki: Jarosława Skrzyczyńskiego, Mściwoja Kieconia, Łukasza KozyMaksymiliana Wechty. Zapowiada się rów­nież nie­ma­łe wy­da­rze­nie to­wa­rzy­skie, swój licz­ny udział w za­wo­dach za­po­wie­dzia­ły bo­wiem zna­ne oso­bi­sto­ści ze świa­ta po­li­ty­ki, biz­ne­su i kultury.

Bilety na CAVALIADA Summer Jumping moż­na na­być w na­stę­pu­ją­cych miejscach:

  • www.tixer.pl
  • kio­skach sie­ci RUCH
  • w ka­sie ko­ło­brze­skie­go Amfiteatru (ul. Fredry 1)
  • w Punkcie Informacji Turystycznej w Kołobrzegu (ul. Dworcowa 1, vis a vis dwor­ca PKP)
  • w Punkcie Informacji Turystycznej w Kołobrzegu (ul. Morska 1)
  • w skle­pie mu­zycz­nym Flamenco w Kołobrzegu (ul. Giełdowa 7D, obok ga­le­rii Hosso)

Zapraszamy na show i spor­to­we wy­da­rze­nie, ja­kie­go jesz­cze w Polsce nie było!

CSJ_trybuna

fot. Cavaliada Summer Jumping

Print Friendly, PDF & Email