Aktualności

Niger oraz inne polskie na podium

6 lipca 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Na za­koń­czo­nych kil­ka dni te­mu XIX Mistrzostwach Polski w po­wo­że­niu sin­gla­mi (D1) roz­gry­wa­nych w bo­gu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów po raz ko­lej­ny (11 raz w ka­rie­rze!) zło­ty me­dal zgar­nął Bartłomiej Kwiatek. Zrobił to z po­mo­cą 11-​letniego (sym­bo­li­ka liczb się kła­nia) ogie­ra ra­sy ślą­skiej Nigera (Turkus śl. – Niwa śl./Alpinex xx), hod. i wł. SO Książ. Tym sa­mym gnia­dy Niger był naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem ro­dzi­mej ho­dow­li w prze­kro­ju ca­łej im­pre­zy. Z tej oka­zji gra­tu­la­cje oraz na­gro­dę spe­cjal­ną Polskiego Związku Hodowców Koni miał za­szczyt wrę­czać zwy­cięz­cy pre­zes OZHK Łódź pan Mirosław Sadowski.

Warto jesz­cze nad­mie­nić, iż po­zo­sta­łe dwa miej­sca na po­dium rów­nież zo­sta­ły zdo­by­te dzię­ki ko­niom pol­skiej ho­dow­li, a mia­no­wi­cie srebr­ny me­dal wy­wal­czył Marcin Kilańczyk ze ślą­skim Prymusem (Tycjan śl. – Prymka śl./Ryko śl.), hod. Antoniego Zwierzańskiego, wł. za­wod­ni­ka; tym­cza­sem brą­zo­wy me­dal tra­fił w rę­ce Katarzyny Kuryś ze szla­chet­nej pół­krwi Biraldo (Halogen m – Buchta sp/​Caretino hes.), hod. Michała Sikory, wł. zawodniczki.

Trzymamy kciu­ki za dal­sze suk­ce­sy na­szych mi­strzow­skich koni!

fot. ar­chi­wum OZHK Łódź

Print Friendly, PDF & Email