Aktualności

Zasadnicza Wierzchowa Próba Dzielności koni rasy huculskiej

19 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie pro­si wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych o za­po­zna­nie się z pro­po­zy­cja­mi udzia­łu w Zasadniczej Wierzchowej Próbie Dzielności ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Próba od­bę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek) w Stadninie Koni Tabun pa­na  Stanisława Myślińskiego w Polanie k/​Czarnej (pow. biesz­czadz­ki) i ob­ję­ta zo­sta­nie pre­mio­wa­niem z Funduszu Hodowlanego PZHK/​OZHK. Termin nad­sy­ła­nia zgło­szeń mi­ja 8 sierp­nia 2016 r. (po­nie­dzia­łek).

Print Friendly, PDF & Email