Aktualności

Kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa w sprawie płatności bezpośrednich

25 lipca 2016 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

W dniu 27 czerw­ca br. przed­sta­wi­cie­le PZHK spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu MRiRW Ryszardem Zarudzkim. W trak­cie spo­tka­nia Prezes PZHK Paweł Mazurek przed­sta­wił pro­po­zy­cje zmia­ny za­pi­sów w roz­po­rzą­dze­niu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1307/​2013 re­gu­lu­ją­ce­go m. in. kwe­stie płat­no­ści bez­po­śred­ni­ch, któ­re po­zwo­li­ły­by na ob­ję­cie ko­ni ta­ki­mi płat­no­ścia­mi. Związek za­pro­po­no­wał, aby ewen­tu­al­ne wspar­cie do­ty­czy­ło kla­czy i ogie­rów wpi­sa­ny­ch do ksiąg ko­ni ho­dow­la­ny­ch pro­wa­dzo­ny­ch w Polsce.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube