Aktualności

Spotkanie zespołu roboczego ds. koni zimnokrwistych

25 lipca 2016 · Kategoria: Rejestr ogierów, · Rasa:

W dniu 18 lip­ca br. od­by­ło się w Warszawie spo­tka­nie ze­spo­łu ro­bo­cze­go po­wo­ła­ne­go przez Prezydium PZHK w ce­lu prze­ana­li­zo­wa­nia wnio­sków ostat­nie­go Walnego Zjazdu Delegatów PZHK do­ty­czą­cy­ch ko­ni zim­no­krwi­sty­ch.

W spo­tka­niu ze­spo­łu kie­ro­wa­ne­go przez Wiceprezesa PZHK Ryszarda Pietrzaka wzię­li udział ho­dow­cy ko­ni zim­no­krwi­sty­ch – człon­ko­wie Zarządu PZHK oraz prze­wod­ni­czą­cy Komisji Księgi Stadnej (KKS) ko­ni ras zim­no­krwi­sty­ch Wiesław Niewiński.

Zespół omó­wił m. in. no­we za­sa­dy na ja­ki­ch mło­de ogie­ry ras zim­no­krwi­sty­ch mia­ły­by być pod­da­wa­ne ob­li­ga­to­ryj­nie wstęp­nej pró­bie użyt­ko­wo­ści przed wpi­sem do księ­gi oraz ro­dza­je prób al­ter­na­tyw­ny­ch. KKS ko­ni ras zim­no­krwi­sty­ch opra­cu­je i przed­sta­wi w MRiRW w moż­li­wie naj­krót­szym ter­mi­nie szcze­gó­ło­wy pro­gram ta­ki­ch prób. Zespół po­sta­no­wił rów­nież, że w przy­pad­ku prze­pro­wa­dze­nia wstęp­nej pró­by użyt­ko­wo­ści w go­spo­dar­stwie ho­dow­cy mu­si ona zo­stać udo­ku­men­to­wa­na fil­mem lub zdję­cia­mi, któ­re zo­sta­ną za­miesz­czo­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej wła­ści­we­go związ­ku przed aukcją-​sprzedażą ogie­rów.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube