Aktualności

Międzynarodowe zawody dla koni huculskich – Węgry

27 lipca 2016 · Kategoria: Ścieżki huculskie, · Rasa:

W imie­niu or­ga­ni­za­to­ra ser­decz­nie za­pra­sza­my do udzia­łu w za­wo­dach dla ko­ni hu­cul­skich, któ­re od­bę­dą się w dniach 5-​7 sierp­nia 2016 r. w wę­gier­skiej miej­sco­wo­ści Jósvafő na te­re­nie Parku Aggtelek.
Osoby za­in­te­re­so­wa­ne pro­si­my o za­po­zna­nie się z formularzem zgłoszeniowym oraz kon­takt z Panią Marianną Marosi, Aggteleki Nemzeti Park, tel:+36 48-​506-​000, www.huculmenes.hu .

Print Friendly, PDF & Email