Aktualności

Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny

27 lipca 2016 · Kategoria: Inne imprezy, ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed­sta­wia­my za­pro­sze­nie do udzia­łu w or­ga­ni­zo­wa­nej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ak­cji „Polska zo­bacz wię­cej – week­end za pół ceny”.

MRiRW_Weekend_2016

Print Friendly, PDF & Email