Aktualności

ZT Bogusławice II turnus zaprzęgowy odwołany

1 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,,

Z przy­kro­ścią in­for­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wy­star­cza­ją­cą licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, od­wo­ła­ny zo­sta­je II tur­nus za­przę­go­wy w Zakładzie Treningowym w Bogusławicach. Trening za­pla­no­wa­ny był na okres 8 sierp­nia – 6-​7 października.
Zainteresowane oso­by prze­pra­sza­my za utrudnienia.

Print Friendly, PDF & Email