Aktualności

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

4 sierpnia 2016 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu za­przę­go­wym w ZT Książ.

Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniu 16 sierp­nia 2016 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie oce­ny ogie­rów szla­chet­nych pla­no­wa­ne jest na go­dzi­nę 8:00, a ogie­rów ra­sy ślą­skiej – na go­dzi­nę 11:00. Właścicieli ogie­rów ra­sy ślą­skiej pro­si­my o przed­sta­wie­nie ko­ni do ko­mi­syj­ne­go po­mia­ru o godz. 9:30. W ka­ta­lo­gu za­miesz­czo­ne są rów­nież postanowienia ogólne oraz postanowienia szczegółowe, do­ty­czą­ce kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów w ZT Książ.
Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email