Aktualności

Skokowe MPMK 2016 coraz bliżej

5 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,,,

Skokowe Mistrzostwa Polski Młodych Koni 2016 zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Jest to im­pre­za, któ­ra wciąż bu­dzi za­in­te­re­so­wa­nie i emo­cje. W te­go­rocz­nych MPMK pu­la na­gród wy­no­si 100 ty­się­cy (wli­cza­jąc na­gro­dy w Grand Prix Ogierów – 21 450 zł). Jest to du­ża kwo­ta w po­rów­na­niu z wy­gra­ny­mi w kon­kur­sach dla mło­dych ko­ni w eu­ro­pej­skich kra­jach, bo­gat­szych niż Polska. Konie z pasz­por­ta­mi PZHK bę­dą spe­cjal­nie trak­to­wa­ne. Trzy naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne otrzy­ma­ją pre­mię ho­dow­la­ną ufun­do­wa­ną przez Polski Związek Hodowców Koni oraz Lubuski Związek Jeździecki.

Do tej po­ry w kwa­li­fi­ka­cjach dla wszyst­kich ka­te­go­rii wie­ko­wych w sko­ko­wych MPMK 2016 wzię­ło udział aż 348 ko­ni, któ­re są we­ry­fi­ko­wa­ne przez PZHK pod wzglę­dem for­mal­nym. Poniżej przed­sta­wia­my ta­be­lę na­gród te­go­rocz­nych sko­ko­wych MPMK 2016.

MPMK_2016_nagrody-page-001

Print Friendly, PDF & Email