Aktualności

Kosztowna zmiana nazwy

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, Teraz Polskie Konie, Zawody, ·

Cena za zmia­nę na­zwy ko­nia do­ko­na­na w OZHK/​WZHK nie ule­gła zmia­nie. Jednak w FEI za zmia­nę na­zwy ko­nia na in­ną niż na­zwa uro­dze­nia na­ło­żo­no bar­dzo wy­so­ką opła­tę (4800 zł), na­wet je­śli zmia­na ta by­ła do­ko­na­na w związ­ku ho­dow­la­nym jesz­cze przed pierw­szą re­je­stra­cją ko­nia w PZJ!

W związ­ku z tym pro­si­my o roz­waż­ne po­dej­mo­wa­nie de­cy­zji o nada­wa­niu i zmia­nie nazw ko­niom, któ­re mo­gą w przy­szło­ści star­to­wać w za­wo­dach sportowych.

Zamieszczamy rów­nież link do komunikatu na stronie PZJ.

Print Friendly, PDF & Email