Aktualności

Odpowiedź Ministra Rolnictwa na kolejne wystąpienie PZHK w sprawie objęcia koni systemem płatności bezpośrednich

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Finansowanie, ·

Poniżej za­miesz­cza­my ofi­cjal­ną od­po­wie­dź Ministra Rolnictwa na ko­lej­ne wy­stą­pie­nie PZHK w spra­wie ob­ję­cia ko­ni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­ni­ch:

 

 

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube