Aktualności

Ogromny sukces polskiej drużyny zaprzęgowej na MŚ w Piber!

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,,

Wielkie gra­tu­la­cje dla pol­skiej eki­py za­przę­go­wej uczest­ni­czą­cej w Mistrzostwach Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w au­striac­kim Piber! Weronika Kwiatek po­wo­żą­ca ogie­rem Bartnik wlkp (lu­zak Maciej Mazurek), zdo­by­ła srebr­ny me­dal w kla­sy­fi­ka­cji in­dy­wi­du­al­nej. Bartłomiej Kwiatek upla­so­wał się z ogie­rem Sonet śl. (lu­zak Daniel Kłosowski) na wy­so­kiej 6 po­zy­cji. Również w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej pol­ski ze­spół (Weronika Kwiatek, Bartłomiej Kwiatek, Marcin Kilańczyk) wy­wal­czył srebr­ny medal.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my świet­ne­go wy­stę­pu pol­skiej dru­ży­nie, ho­dow­com i wła­ści­cie­lom ko­ni oraz ży­czy­my dal­szych sukcesów!!!

Zawodnikom dzię­ku­je­my za wy­bór ko­ni pol­skiej hodowli:

Weronika Kwiatek: og. Bartnik wlkp (Caretino K hes. – Biaroza wlkp po Clayton baw.) hod. i wł. Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o.

Bartłomiej Kwiatek: og. Sonet śl. (Dastin xx – Sorbona śl. po Bojkot śl.), hod. Stado Ogierów Książ Sp. z o.o., wł. OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o. – Zakład SO Książ

Marcin Kilańczyk: og. Prymus śl. (Tycjan – Prymka po Ryko), hod. Antoni Zwierzański, wł. Andrzej Kilańczyk

Katarzyna Kuryś: og. Biraldo sp (Halogen m – Buchta sp po Caretino K hes.), hod. Michał Sikora, wł. Katarzyna Kuryś

fot. Kwiatek Team

fot. Kwiatek Team

Print Friendly, PDF & Email