Aktualności

Paweł Spisak i Banderas – koniec zmagań w Rio

9 sierpnia 2016 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

Po groź­nie wy­glą­da­ją­cym wy­pad­ku na tra­sie cros­su swo­je zma­ga­nia pod­czas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro za­koń­czy­ła pol­ska pa­ra – Paweł SpisakBanderas sp (Moravia westf. – Babilonia xx po Jape), hod. Romana Drabińskiego, wł. Marka Jodko. Dużym suk­ce­sem by­ło sa­mo za­kwa­li­fi­ko­wa­nie się do IO, za co wszy­scy trzy­ma­li­śmy kciu­ki. Dziękujemy Pawłowi i Banderasowi za re­pre­zen­to­wa­nie na­sze­go kra­ju w tak pre­sti­żo­wym wydarzeniu.

Życzymy wie­lu dal­szych sukcesów!

Print Friendly, PDF & Email