Aktualności

XV Czempionat Koni Zimnokrwistych – relacja filmowa

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Wszystkich mi­ło­śni­ków ko­ni zim­no­krwi­stych za­pra­sza­my do obej­rze­nia ma­te­ria­łów fil­mo­wych z XV Czempionatu Koni Zimnokrwistych, któ­ry od­był się w dniach 23-​24 lip­ca w Kętrzynie.

Niniejsze ma­te­ria­ły zo­sta­ły zre­ali­zo­wa­ny przez Pana Tadeusza Baranieckiego.

Print Friendly, PDF & Email