Aktualności

Zapraszamy na MPMK w skokach przez przeszkody Drzonków 2016

16 sierpnia 2016 · Kategoria: Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,,

Już za dwa dni roz­pocz­ną się naj­waż­niej­sze za­wo­dy dla mło­dych ko­ni w dys­cy­pli­nie sko­ków przez prze­szko­dy czy­li Mistrzostwa Polski Młodych Koni. Zostaną ro­ze­gra­ne w na te­re­nie ośrod­ka spor­to­we­go w Drzonkowie, w dniach 19-21.08.

Zgłoszonych zo­sta­ło 120 ko­ni w wie­ku od 4 do 7 lat. Podczas tych za­wo­dów  zo­sta­nie tak­że ro­ze­gra­ny kon­kurs Grand Prix Ogierów pod pa­tro­na­tem Polskiego Związku Hodowców Koni, w któ­rym pu­la na­gród wy­no­si po­nad 21 ty­się­cy zło­tych pol­skich! Wszyscy za­in­te­re­so­wa­ni tą dys­cy­pli­ną ma­ją tak­że moż­li­wość obej­rze­nia naj­lep­szych, mło­dych kla­czy i ogie­rów w sko­kach lu­zem w Czempionacie Porównawczym Koni ras sp, wlkp i m.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy!

Print Friendly, PDF & Email