Aktualności

Czempionat ogierów

19 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa: ,

Uprzejmie przy­po­mi­na­my, iż 22 sierp­nia mi­ja ter­min zgło­szeń ogie­rów zim­no­krwi­stych na Ogólnopolski Czempionat, któ­ry od­bę­dzie się 10 wrze­śnia w Kętrzynie. Zgłoszenia przyj­mu­je Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku.

Do Czempionatu mo­gą być zgło­szo­ne ogie­ry z li­cen­cją ras: pol­ski koń zim­no­krwi­sty, ar­den pol­ski oraz zim­no­krwi­ste ogie­ry im­por­to­wa­ne. Taka im­pre­za to nie­po­wta­rzal­na oka­zja do obej­rze­nia w jed­nym miej­scu naj­lep­szych pol­skich re­pro­duk­to­rów. Dla wy­staw­ców naj­lep­szych ko­ni prze­wi­dzia­no licz­ne na­gro­dy.

Wszystkich ser­decz­nie za­pra­sza­my!

czempionat_ogierow