Aktualności

Medale 25. Mistrzostw Polski Młodych Koni w skokach przez przeszkody rozdane

22 sierpnia 2016 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Po raz dru­gi ta pre­sti­żo­wa im­pre­za od­by­ła się w go­ścin­nym ośrod­ku WOSiR w Drzonkowie, dzię­ki współ­pra­cy Polskiego Związku Hodowców Koni i Lubuskiego Związku Jeździeckiego.

Po raz pierw­szy w Mistrzostwach prze­pro­wa­dzo­no wspól­ną kla­sy­fi­ka­cję ko­ni pol­skich i za­gra­nicz­nych, a ho­dow­cy i wła­ści­cie­le trzech naj­lep­szych ko­ni z  pasz­por­ta­mi PZHK otrzy­ma­li pre­mie hodowlane.

Zwycięzcy po­szcze­gól­nych ka­te­go­rii wiekowych:

4-​latki – ogier CAN YA MECAN hol. (Corrado I hol.-Ronja hol./Cassini I hol.) wła­sno­ści Yassera Hemi, jeź­dziec Łukasz Appel;

5-​latki –  ogier ZIROCCO AIR hol. (Zirocco Blue s.f.-Zalza hol./Con Air hol.) wła­sno­ści Zbigniewa Drozda, jeź­dziec Łukasz Appel;

6-​latki – ogier CHACCO NANN old. (Chacco-​Blue mekl.-Gold Anna old. (OS)/Kannan KWPN), wła­sno­ści jeźdź­ca Marka Lewickiego;

7- lat­ki – ogier NUMBER ONE 28 hol. (Numero Uno KWPN – Ilka IV hol./Corofino hol.), wła­sno­ści Wechta Sp. z o.o., jeź­dziec Małgorzata Koszucka;

Najlepsze ko­nie z pasz­por­ta­mi Polskiego Związku Hodowców Koni na­gro­dzo­ne pre­mia­mi hodowlanymi:

4-​latki – II Wicemistrz Polski wa­łach WARS sp (Spartacus han.- W Darla KWPN/​Warrant KWPN), ho­dow­li Eco-​Abi Ewa Fabińska, wła­sno­ści  SK Nad Wigrami, jeź­dziec Jakub Jarecki;

5-​latki – II Wicemistrz Polski wa­łach CRISTIANO sp (Falbrus sp-​Cecile hol. /​Carlos DZ hol.), ho­dow­li Leokadii Drozdowskiej, wła­sno­ści Jolanty Szydłowskiej, jeź­dziec Grzegorz Psiuk;

6-​latki – I Wicemistrz Polski klacz COLUMBIA sp (Ultimo KWPN – Contessa hol. /​Coriano Z hol.) ho­dow­li Eco-​Abi Ewa Fabińska, wła­sno­ści SK Nad Wigrami, jeź­dziec Łukasz Troszczyński;

7-​latki – II Wicemistrz Polski klacz CATLIN sp (Ulisses KWPN – Catosale sp/​Capucino hol.) ho­dow­li Eco-​Abi Ewa Fabińska, wła­sno­ści SK Nad Wigrami, jeź­dziec Łukasz Troszczyński.

Konkurs Grand Prix pod pa­tro­na­tem Polskiego Związku Hodowców Koni z pu­lą na­gród 21.450 zł wy­grał ogier ALVARO 121 ra­sy holsz­tyń­skiej (Ahorn Z han.-Tinka III hol./Cagliostro hol.) wła­sno­ści Wechta Sp. z o.o., do­sia­da­ny przez Małgorzatę Koszucką.

Nowością w tym ro­ku by­ło też roz­po­czę­cie ry­wa­li­za­cji ko­ni 4-​letnich już w czwar­tek i za­koń­cze­nie w sobotę.

Przed kon­kur­sem fi­na­ło­wym ko­ni 4-​letnich Prezes PZHK Paweł Mazurek ogło­sił, że w uzna­niu do­ko­nań Michała Wierusz-​Kowalskiego w dzie­dzi­nie pro­mo­cji ko­ni pol­skiej ho­dow­li oraz je­go dzia­łań na rzecz roz­wo­ju pol­skie­go jeź­dziec­twa i ho­dow­li ko­ni spor­to­wych, Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni nada­ło Mistrzostwom Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w ka­te­go­rii ko­ni 4-​letnich na­zwę Memoriału Michała Wierusz-​Kowalskiego.

W pią­tek i so­bo­tę po za­koń­cze­niu kon­kur­sów MPMK moż­na by­ło zo­ba­czyć zma­ga­nia dwu- i trzy­let­nich ko­ni w Ogólnopolskim Czempionacie Porównawczym ras szla­chet­nych w sko­kach lu­zem. Pierwszego dnia od­był się kon­kurs kla­czy, w któ­rym zwy­cię­ży­ła CASTILLA L sp (Che Guevara L hol. – Chelsea L westf./Albaran xx) ho­dow­li i wła­sno­ści Jana Ludwiczaka. W so­bo­tę mia­ła miej­sce ry­wa­li­za­cja znacz­nie licz­niej­szej gru­py ogie­rów, w któ­rej naj­lep­szy oka­zał się DON BIJOU ZW sp (Bijou Be old. (OS) – Drobnostka sp/​Szron sp) z naj­wyż­szą no­tą 9,6 za sko­ki lu­zem, ho­dow­li i wła­sno­ści Wojciecha Zdebela.

W pią­tek od­był się uro­czy­sty Wieczór Hodowców i Jeźdźców, pod­czas któ­re­go  Polski Związek Hodowców Koni wy­róż­nił ho­dow­ców i za­wod­ni­ków, któ­rzy w la­tach 2010-​2015 za­pre­zen­to­wa­li naj­więk­szą licz­bę ko­ni pol­skiej ho­dow­li w MPMK w sko­kach przez przeszkody.

Uhonorowano na­stę­pu­ją­cych ho­dow­ców i zawodników:

SK Nad Wigrami                           Monika Pasik

SK Prudnik                                      Iga Szpak

SK Nowielice                                   Łukasz Troszczyński

Remigiusz Makowski                   Jan Bobik

SK Racot                                          Daria Kobiernik

SK Rzeczna                                     Andrzej Głoskowski

SK Walewice                                  Andrei Shalohin

Karolina Ferenstein

SK Liski

Jan Ludwiczak

Dekoracja Wicemistrza Polski ko­ni 6-​letnich
fot. M. Żółtańska

Dekoracja Mistrza Polski ko­ni 4-letnich
fot. M. Żółtańska

Print Friendly, PDF & Email