Aktualności

XIII Piknik z Konikiem Polskim

23 sierpnia 2016 · Kategoria: Inne imprezy, · Rasa:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie za­pra­sza wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych na XIII Piknik z Konikiem Polskim, któ­ry od­bę­dzie się w Jaśle-​Trzcinicy w dniach 10-​11 wrze­śnia 2016 r.

Zgłoszenia udzia­łu w za­wo­dach na­le­ży do­ko­nać w ter­mi­nie do 7 wrze­śnia br. (śro­da).

Print Friendly, PDF & Email