Aktualności

Zgłoszenia do skokowych MŚMK 2016

23 sierpnia 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, ·

Ci któ­rzy jesz­cze się nie zgło­si­li, a chcie­li­by wy­star­to­wać na MŚMK w Lanaken, bar­dzo pro­szę prze­sy­łać zgło­sze­nia do 14:00 go­dzi­ny w dniu dzi­siej­szym na ad­res: cuber@pzhk.pl

Zgłoszenia zo­sta­ną przed­sta­wio­ne Komisji Koordynacyjnej PZJ/​PZHK, któ­ra po­dej­mie de­cy­zję kto ma re­pre­zen­to­wać nasz kraj na tych pre­sti­żo­wych zawodach.

Print Friendly, PDF & Email