Aktualności

Zaproszenie PZHK do składania ofert na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika „Hodowca i Jeździec”

25 sierpnia 2016 · Kategoria: Przetargi, Wydawnictwo, ·

Wymagania:

  • Wykształcenie wyż­sze,
  • Doświadczenie w dzien­ni­kar­stwie, w tym min. 3 la­ta pra­cy na sta­no­wi­sku re­dak­to­ra (cza­so­pi­smo, por­tal internetowy),
  • Dobra zna­jo­mość ję­zy­ka angielskiego.

Mile wi­dzia­na zna­jo­mość śro­do­wi­ska hodowlano-jeździeckiego.

Dokumenty:

  • Życiorys oraz opis do­tych­cza­so­wej ka­rie­ry zawodowej,
  • Dokumenty po­twier­dza­ją­ce do­świad­cze­nie za­wo­do­we (li­sty re­fe­ren­cyj­ne mi­le widziane),
  • Kserokopia do­ku­men­tu po­twier­dza­ją­ce­go wyż­sze wy­kształ­ce­nie oraz in­nych do­ku­men­tów po­twier­dza­ją­cych po­sia­da­ne kwa­li­fi­ka­cje zawodowe,
  • Oświadczenie, że kan­dy­dat nie był ka­ra­ny za prze­stęp­stwo po­peł­nio­ne umyśl­nie oraz, że nie to­czy się prze­ciw­ko nie­mu po­stę­po­wa­nie karne,
  • Adres do ko­re­spon­den­cji oraz nu­mer te­le­fo­nu lub ad­res e-mail,
  • Oświadczenie o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych zgod­nie z usta­wą z dnia 29.08.1997 r. o ochro­nie da­nych oso­bo­wych (Dz. U. z 2016 r. poz.922)

Termin skła­da­nia ofert – 22 wrze­śnia 2016 r. (li­stow­nie na ad­res biu­ra PZHK w Warszawie lub e-​mailem na ad­res stasiowski@pzhk.pl, z do­pi­skiem „ofer­ta re­dak­tor HiJ”).

Print Friendly, PDF & Email