Aktualności

Wystawa koni Moteszyce

31 sierpnia 2016 · Kategoria: Czempionaty, Teraz Polskie Konie, Wystawy i pokazy, · Rasa:

Wielki suk­ces pol­skiej ho­dow­li na mię­dzy­na­ro­do­wej wy­sta­wie ko­ni Furioso w Moteszycach na Słowacji!

„Eta pol­ski dień w Moteszycach” – ty­mi sło­wa­mi sę­dzia wę­gier­ski Laszlo Bartok pod­su­mo­wał zdo­by­cie przez klacz Satyra m (Harun I fu­rio­so – Sawanna m po Prześwit XIII-​4 x) hod. Józefa Pekańca (Stadnina Koni Kalników) ty­tu­łu Czempionki Klaczy oraz naj­bar­dziej pre­sti­żo­we­go ty­tu­łu Czempiona Wystawy. Klacz Satyra wzbu­dzi­ła uzna­nie mię­dzy­na­ro­do­wej ko­mi­sji w skła­dzie: Ing. Juraj Kowalczik, Ing. Peter Gorozdi, Ladislav Karasek, Laszlo Bartok, re­pre­zen­tu­ją­cych Słowację, Czechy i Węgry. Impreza zgro­ma­dzi­ła ho­dow­ców z kil­ku państw i by­ła oka­zją do wy­mia­ny do­świad­czeń oraz na­wią­za­nia współ­pra­cy hodowlanej.

Wystawie to­wa­rzy­szy­ła im­pre­za spor­to­wa, prze­pro­wa­dzo­no Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego oraz za­wo­dy w powożeniu.

Stadnina ko­ni Kalników, ho­dow­la ko­ni Furioso-​Przedświt zo­sta­ła bar­dzo cie­pło przy­ję­ta przez go­spo­da­rzy i wła­ści­cie­li SK Moteszyce – Dane PetranowąSlavomira Magala.

Cieszymy się, że pol­ska ho­dow­la ko­ni Furioso, re­pre­zen­to­wa­na przez Stadninę Koni Kalników wzbu­dzi­ła tak du­że uzna­nie wśród spe­cja­li­stów na are­nie międzynarodowej.

Więcej zdjęć z wystawy na stronie.

Print Friendly, PDF & Email