Aktualności

Jesień – czas zimnokrwistych

1 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, · Rasa: ,

Jesień to go­rą­cy okres dla wła­ści­cie­li ogie­rów zim­no­krwi­stych. Prawo wpi­su do księ­gi bę­dzie moż­na uzy­skać pod­czas wystaw- sprze­da­ży zor­ga­ni­zo­wa­nych na te­re­nie ca­łe­go kra­ju. Na każ­dej wy­sta­wie oce­nie zo­sta­nie pod­da­nych od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu ogie­rów ras zim­no­krwi­stych, a na dwóch au­kcjach oce­nia­ne bę­dą ko­nie ar­deń­skie. Zapraszamy do za­po­zna­nia się z te­go­rocz­nym ter­mi­na­rzem aukcji:

terminy_aukcji2

A już nie­ba­wem pierw­sze emo­cje zwią­za­ne z Ogólnopolskim Czempionatem Ogierów ras Zimnokrwistych, któ­ry od­bę­dzie się 10 wrze­śnia w Stadzie Ogierów w Kętrzynie.

Serdecznie za­pra­sza­my!

IMGP8134

Print Friendly, PDF & Email