Aktualności

Skokowe MŚMK Lanaken 15-18.09.2016

1 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Poniżej przed­sta­wia­my li­stę ko­ni, któ­re ofi­cjal­nie zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Kwalifikacji do­ko­na­ła Komisja Koordynacyjna, któ­ra skła­da się z przed­sta­wi­cie­li Zarządów PZJ oraz PZHK, a tak­że z ak­tu­al­nych me­na­dże­rów dys­cy­plin. Warto tak­że wie­dzieć, że za­wo­dy zwa­ne Mistrzostwami Świata Młodych Koni or­ga­ni­zu­je WBFSH. Polski Zwiazek Hodowców Koni ze swo­imi trze­ma Księgami Stadnymi: sp, wlkp oraz m jest człon­kiem tej or­ga­ni­za­cji i pła­ci co­rocz­ną skład­kę. Dzięki uczest­nic­twu PZHK w WBSFH i opła­cie nie­ma­łej co­rocz­nej skład­ki, ko­nie z Polski ma­ją pra­wo star­tu w Lanaken, Ermelo czy D’Angers. Zgodnie z prze­pi­sa­mi Ksiąg Stadnych w pol­skich MPMK pra­wo star­tu ma­ją wszyst­kie ko­nie z pol­ski­mi pasz­por­ta­mi (bez wzglę­du na płeć), ale w przy­pad­ku ko­ni za­gra­nicz­nych tyl­ko kla­cze i ogie­ry, a nie wa­ła­chy. Ponieważ tyl­ko kla­cze i ogie­ry mo­gą w przy­szło­ści sta­no­wić ma­te­riał ho­dow­la­ny wy­ko­rzy­sty­wa­ny w na­szym kraju.

Naszym re­pre­zen­tan­tom ży­czy­my po­wo­dze­nia i do­sta­nia się do fi­na­łu tych mistrzostw.

Lista ko­ni za­twier­dzo­nych przez Komisję Koordynacyjną oraz zgło­szo­nych ofi­cjal­nie przez PZJ na MŚMK w sko­kach przez prze­szko­dy w se­zo­nie 2016:

Koń na­zwa Płeć/​ Rasa/​ Pochodzenie/​
Hodowca/​ Właściciel
Kat.
wiekowa
za­wod­nik
Cristiano sp wał., Falbrus sp – Cecile hol./ Carlos DZ hol.,
hod. Leokadia Drozdowska, wł. Jolanta Szydłowska
5 l. Grzegorz Psiuk
Carewicz sp wał., sp, Vandamme kwpn – Cyranka sp/​ Cavaliero austr. gorąc.,
hod. SK Nowielice, wł. Jacek Bobik
5 l. Jacek Bobik
Hajda sp kl., Cantanis hol.- Dusza sp/​ Czuwaj sp,
hod. i wł. Sławomir Orbaczewski
6 l. Tomasz Miśkiewicz
Chocolate Blue OS (dzi­ka karta) kl., Chacco Blue mekl. – Carousa old./ Carinue old.,
wł. Dariusz Miśkiewicz
6 l. Tomasz Miśkiewicz

 

Print Friendly, PDF & Email